Produkty z kategorii PROMOCJE! dostępne są od ręki.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.guido.pl

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy, działający pod nazwą www.guido.pl, prowadzony jest przez firmę MAGMA Magdalena Odziemczyk z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-939 przy ul: Burleska 9; NIP:9511894517 Regon: 141090957 Nazwa firmy MAGMA Magdalena Odziemczyk jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Telefon: 22 423 07 93, Mail: biuro@guido.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. MAGMA Magdalena Odziemczyk z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-939 przy ul: Burleska 9, która zawiera z przyszłymi klientami umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.guido.pl 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego. 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze późniejszymi   zmianami. 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „guido”; 5. Sklep internetowy „guido” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.guido.pl oraz , za pośrednictwem którego Klient może m.in. składać Zamówienia; 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy tj. MAGMA Magdalena Odziemczyk z siedzibą w Warszawie, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.guido.pl 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Sklep internetowy, działający pod nazwą www.guido.pl , prowadzony jest przez firmę MAGMA Magdalena Odziemczyk z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-939 przy ul: Burleska 9; NIP:9511894517 Regon: 141090957 , Nazwa firmy MAGMA Magdalena Odziemczyk jest zarejestrowana w CEIDG. 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego; 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, lub b) Google Chrome . c) FireFox w wersji 15.0.1 lub nowszej d) Safari 5.1.10 e) inna kompatybilna przeglądarka internetowa f) Obsługa Java script włączona 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.guido.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Ze sklepu internetowego można korzystać „bez rejestracji klienta” 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. 3. Przeglądanie informacji o produktach i towarach możliwe jest poprzez stronę www.guido.pl 4. Zamówienia można składać poprzez stronę www.guido.pl 5. Złożenie zamówienia wiąże się z podaniem danych niezbędnych do jego prawidłowej realizacji tj. Imię i nazwisko, adres i telefon Klienta oraz adres email. 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do ochrony bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie przez osoby nieuprawnione. 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (tzw.spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela sklepu firmy MAGMA Magdalena Odziemczyk e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.guido.pl dokonać wyboru produktu a następnie na podstawie komunikatów i informacji wyświetlanych na ekranie podjąć odpowiednie czynności. 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany przez dodanie ich do koszyka. 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na ekranie komunikatami oraz informacjami. 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia i przekierowanie do systemu płatności elektronicznych. 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą MAGMA Magdalena Odziemczyk umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą dokonane czynności oraz wskazującą aktualny status zamówienia. 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 9. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na doręczenie rachunku za zakupiony towar w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu.

 

V. Dostawa

1. Dostawia towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą następujących firm zewnętrznych: przesyłką kurierską realizowaną poprzez firmy (PEKAES S.A. oraz DPD Sp. Zo.o. ) 3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni, dostawy poprzez od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jest podawany wraz z innymi informacjami przed złożeniem zamówienia. 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia realizacji zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. 5. Koszt dostawy jest zawsze podawany bezpośrednio przed złożeniem zamówienia i jest uzależniony od wagi i gabarytu przesyłki.

 

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) 2. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. 3. Klient ma możliwość uiszczenia płatności: a) po przez dokonanie przelewu bankowego na konto firmy MAGMA Magdalena Odziemczyk, mBank 57114020040000390239389270 b) za pobraniem tj. gotówką bezpośrednio u zewnętrznego dostawcy (kuriera), poczty polskiej w trakcie dostawy.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, w terminie 14 dni od odbioru towaru pisząc na adres e-mail: biuro@guido.pl lub pisemnie drogą pocztową na adres: Burleska 9, 01-939 Warszawa

1. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący. 2. Kupujący może skorzystać z poniższego wzoru odstąpienia od umowy. WZÓR: POBIERZ 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło doręczenie Towaru. 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: MAGMA Magdalena Odziemczyk, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9. 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu, z kompletem metek, z paragonem lub fakturą VAT. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez, guido.pl, guido.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 7. Jeśli zamówiliście Państwo produkt i chcecie go wymienić, skorzystajcie z procedury zwrotu. Koszt wysyłki wymienianego towaru ponosi kupujący. W każdej chwili możecie zamówić wybrany artykuł o innej specyfikacji. 8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych/wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Adres mail: biuro@guido.pl lub pisemnie na adres: MAGMA Magdalena Odziemczyk, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Reklamacja musi być starannie i szczegółowo opisana co ułatwi jej szybsze rozpatrzenie. Jeśli jest niezbędne w rozpatrzeniu reklamacji wówczas należy przedmiot/towar reklamowany dostarczyć na w/w adres.
 2. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń drewna powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania mebli przez Klienta. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mebli spowodowane:
  1. przechowywaniem mebli w pomieszczeniach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotności (tj. poniżej 50% lub powyżej 65%),
  2. przechowywaniem mebli w pomieszczeniach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze (tj. poniżej 15°C lub powyżej 25°C),
  3. przetrzymywaniem mebli na zewnątrz, w sposób narażający je na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych,
  4. przechowywaniem mebli w odległości mniejszej niż 1,50 m od źródła ciepła,
  5. czyszczeniem mebli środkami zawierającymi alkohol, rozpuszczalniki lub inne substancje żrące, bądź środkami wnikającymi w powłokę drewna.
  6. naturalnym zużyciem drewna,
  7. działaniem zwierząt i owadów. 
 3. Sprzedawca nie odpowiada za dyskoloryzację lub miejscowe odbarwienia drewna wywołane naturalnymi jego cechami, bądź nieprawidłowym użytkowaniem.
 4. Wymiary mebli podane na stronie internetowej sklepu mogą ulec zmianie. Zamieszczone zdjęcia ofert mogą nie odzwierciedlają dokładnie kolorów mebli i wykończeń. Kolory we wzorniku uzależnione są od ustawienia i kolorystyki monitorów Klientów. Drewno jako materiał naturalny posiada swoją strukturę i nietypowe rysy sprawiające, że każdy mebel ma swój niepowtarzalny, indywidulany charakter. Cechy naturalne drewna mogą powodować różnice kolorystyczne w poszczególnych elementach drewna, jak również różnice w ułożeniu słoi i strukturze drewna. Nierówności struktury i słoi, sęki, przebarwienia, szczeliny, wgłębienia i pęknięcia są efektem ręcznej obróbki oraz cechami naturalnymi drewna.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres mail: biuro@guido.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem Mail: biuro@guido.pl lub w formie pisemnej na Adres MAGMA Magdalena Odziemczyk, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail  Kupującego, b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c) Przedmiot reklamacji, szczegółowy opis reklamacji  wraz ze wskazaniem żądania Kupującego, d) Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca  do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt, wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system szybkich płatności (nazwa płatności) na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu oraz protokole zwrotu. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

 

X. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy. 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu przesyłania newslettera. 3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawek oraz usunięcia z bazy danych.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 4. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie posprzedażowym (dotyczy np. gwarancji) Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy.